Profesionalni upravnik skupštine stanara

Ukoliko ste prezaposleni, nemate vremena i mogućnosti da se bavite problemima zgrade u kojoj živite mi ćemo to uraditi za Vas profesionalno i odgovorno

Nadležnosti profesionalnog upravnika:

 1. stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade
 2. prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka...) svakim danom u nedelji u perodu od 00-24 časa
 3. na osnovu primljene prijave iz tačke 2, obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnih organa
 4. evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, lice koje je uzrokovalo probleme...)
 5. obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervecnijama
 6. predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta
 7. profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje tri puta godišnje

Prava i obaveze profesionalnog upravnika:

 1. zastupa i predstavlja stambenu zajednicu
 2. podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 3. podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika
 4. ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi
 5. vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje
 6. uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, pezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj)
 7. izvršava odluke stambene jedinice
 8. na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uredjuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa
 9. predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji
 10. organizuje radove hitnih intervencija
 11. organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode
 12. vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice
 13. podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredsatva za relizaciju svake od aktivnosti
 14. vrši i druge poslove predviđene zakonom
 15. Profesionalnog upravnika skupštine stanara bira skupština zgrade na period od četiri godine, a može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata.