Profesionalni licencirani upravnik
stambene zajednice

Ukoliko ste prezaposleni, nemate vremena i mogućnosti da se bavite problemima zgrade u kojoj živite mi ćemo to uraditi za Vas profesionalno i odgovorno.

Profesionalni licencirani upravnik stambene zajednice nudi vam sledeće usluge:

Zastupa i predstavlja Stambenu zajednicu
Vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje
Uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, redovno ažurira broj članova domaćinstva
Otvara tekući račun za Stambenu zajednicu u banci, i rukovodi plaćanjem računa u ime i za račun zgrade
Rukovodi radom Skupštine zgrade

Izvršava odluke Stambene zajednice (pribavlja najpovoljnije Ponude za Stambenu zajednicu i organizuje izvođenje radova)

Predlaže godišnji program održavanja zgrade
Stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj
Obezbeđuje ugradnju i kontrolu protiv-požarnih aparata, uz propratnu dokumentaciju
Ukoliko je potrebno, organizuje i čišćenje snega ispred zgrade
Po potrebi organizuje sanaciju insekata i glodara u zgradi u saradnji sa JKP Ciklonizacijom
Po zakonu redovno organizuje redovnu tehničku kontolu i atest liftova
Organizuje ugradnju sigurnosnih sistema i video-nadzora
Predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima
Zaključuje Ugovore u ime zgrade, za održavanje higijene, tehničko održavanje i dr.

Izmiruje obaveze plaćanja u ime i za račun zgrade, besplatno vodi knjige i predaje godišnje izveštaje

Prima uplate u korist zgrade
Podnosi tužbe u ime zgrade, predaje reklamacije za račune za potrošnju vode, gasa
Stara se o poštovanju Kućnog reda i održavanja zgrade po Zakonu u saradnji sa Komunalnom policijom i inspekcijom

Vrši druge poslove za koje ga ovlasti Skupština zgrade 24h dnevno!

Z
U svakom trenutku administrativno-pravna pomoć za sva pitanja vezana za stanovanje u stambenoj zajednici ( besplatni pravni saveti u vezi prava i obaveza nastalih iz Zakona o stanovanju po članovima 12,14,60 i 63, pomoć oko ozakonjenja, uknjižbe, legalizacije)

Nadležnosti profesionalnog upravnika

stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka…) svakim danom u nedelji u perodu od 00-24 časa
na osnovu primljene prijave iz tačke 2, obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnih organa
evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, lice koje je uzrokovalo probleme…)
obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervecnijama
predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta
profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje tri puta godišnje

Prava i obaveze profesionalnog upravnika

zastupa i predstavlja stambenu zajednicu
podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika
ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi
vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje
uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, pezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj)
izvršava odluke stambene jedinice
na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uredjuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa
predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji
organizuje radove hitnih intervencija
organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode
vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice
podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredsatva za relizaciju svake od aktivnosti
vrši i druge poslove predviđene zakonom
Z

Usluge profesionalnog upravnika naplaćuju se preko priznanice objedinjene naplate JKP,, INFORMATIKA” pod stavkom SKU- prihod stambene zajednice.

Profesionalni upravnik zgrade se obavezuje:

Da će najmanje 2 puta godišnje sazivati Skupštinu stanara
Podnositi izveštaj o svom radu
Saslušati primedbe i predloge stanara i truditi se da ih u što kraćem roku realizuje
Da će obezbediti što povoljnije uslove plaćanja i dobar kvalitet pruženih usluga( od 3 Ponude izabrati najjeftiniju i najbolju za stanare)

Profesionalni upravnik obilazi zgradu tri puta nedeljno.

Nakon izvršene kontole zgrade na licu mesta, prijavljujemo sve uočene nedostatke i probleme, i staramo se da u što kraćem roku budu otklonjeni i to: pregorele sijalice, slomljeni tasteri za svetlo, nefunkcionisanje “Diplomata” (zatvarača) vrata, pokvarene brave, razna manja oštećenja na unutrašnjim zidovima i fasadi, nebezbedni ormari za el.instalacije, nivo higijene u zgradi i oko zgrade!

želite da postane naš klijent?